Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej aj ako „VOP“/ vydáva spoločnosť LR Media s.r.o., so sídlom Rampova 5, 040 01 Košice, IČO: 47462574, zapísaná v OR OS KošiceI, oddiel Sro, vložka č.: 33652/V v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov /ďalej aj ako „Obchodný zákonník“ v znení neskorších predpisov/ a vzťahujú sa na všetky záväzkové právne vzťahy, do ktorý spoločnosť vstupuje pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. VOP sú k dispozícii na internetovej stránke počas celej doby platnosti a v písomnej podobe sú k dispozícii v sídle spoločnosti.

1. Definícia základných pojmov

Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Zhotoviteľ

obchodná spoločnosť LR Media, s.r.o., so sídlom Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 47 462 574, zapísaná v OR OS KošiceI, oddiel Sro, vložka č.: 33652/V;

Záujemca

fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá má záujem o poskytnutie Služby zo strany Poskytovateľa;

Objednávateľ

fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá si u Poskytovateľa objedná poskytnutie Služby;

Služba / dielo

trvale zaznamenaný výsledok tvorivej činnosti zhotoviteľa v materiálne alebo elektronickej podobe uskutočnenej na základe zmluvy, objednávky podľa požiadaviek objednávateľa;

Know how

súbor teoretických poznatkov a praktických skúseností Poskytovateľa, ktoré tento získal a používa pri výkone svojej podnikateľskej činnosti a ktoré nie sú bežne známe a verejne dostupné;

Systém

postup Poskytovateľa používaný pri tvorbe Služby pozostávajúci z jednotlivých krokov vykonaných počas tvorby Služby obsahujúci Know how Poskytovateľa vrátane použitých softvérov a zariadení, ku ktorým má Poskytovateľ vlastnícke právo alebo autorské práva;

Objednávka

písomná žiadosť Záujemcu o poskytnutie Služby zo strany Poskytovateľa, obsahujúca špecifikáciu požadovanej služby, presné označenie Záujemcu, a to minimálne obchodné meno, sídlo a IČO pri právnických osobách a meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia pri fyzických osobách, obchodné meno, miesto podnikania a IČO pri fyzických osobách podnikateľoch;

Zmluva

záväzkový právny vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ poskytuje Službu Objednávateľovi za dohodnutých podmienok, ktorý vzniká momentom Akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa, pričom sa nevyžaduje jeho písomná forma, pokiaľ nie je stanovené inak;

Akceptácia

odsúhlasenie Objednávky zo strany poskytovateľa písomnou formou, a to aj emailom;

2. Úvodné ustanovenia

1.Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zhotoviteľa a záujemcu alebo objednávateľa pri poskytovaní služieb/diela, pokiaľ nie je medzi nimi dohodnuté niečo iné v písomne uzatvorenej zmluve/ objednávke.

2.V prípade, ak nastane rozpor medzi VOP a písomnou zmluvou / objednávkou uzatvorenou medzi zhotoviteľom a objednávateľom, majú prednosť ustanovenia písomne uzatvorenej zmluvy /objednávky.

3.Zhotoviteľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť a upraviť obsah týchto VOP bez predchádzajúceho súhlasu záujemcu alebo objednávateľa. Takto upravené alebo doplnené VOP je zhotoviteľ povinný bezodkladne zaslať objednávateľovi, pričom objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 5 dní odo dňa doručenie upravených alebo pozmenených VOP, ak s nimi nebude súhlasiť. Odstúpením od zmluvy nezanikajú povinnosti objednávateľa, ktoré mu vznikli pred doručením upravených alebo doplnených VOP.

3. Predzmluvné vzťahy

1.Do momentu akceptácie objednávky nevzniká objednávateľovi akýkoľvek nárok na plnenie voči zhotoviteľvi.

2.Lehoty uvedené v objednávke začínajú plynúť dňom nasledujúcim po akceptácii objednávky, pokiaľ nie je stanovené v týchto VOP inak.

3.V prípade ak, záujemca požaduje pred zaslaním objednávky predbežný návrh služby/diela od zhotoviteľa, je povinný túto požiadavku potvrdiť zhotoviteľovi písomne, a to aj prostredníctvom mailu. Potvrdením požiadavky o predbežný návrh záujemca potvrdzuje, že sa s VOP zhotoviteľa oboznámil v plnom rozsahu, ktoré akceptuje.

4.Zhotoviteľ má nárok na úhradu nákladov spojených s vypracovaním predbežného návrhu služby/diela pre záujemcu podľa bodu 3 tohto článku, pokiaľ si záujemca službu u zhotoviteľa neobjedná.

5.Objednávateľ zaslaním objednávky udeľuje zhotoviteľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom uzatvorenia smluvy a riadneho poskytnutia služby/diela a súhlasí s VOP zhotoviteľa v plnom rozsahu, ktoré akceptuje.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

1.Objednávateľ je povinný v objednávke presne špecifikovať službu/dielo, ktorú od zhotoviteľa vyžaduje.

2.V prípade, ak objednávateľ od zhotoviteľa požaduje službu/dielo, ktorú tento bežne neposkytuje, je objednávateľ povinný v objednávke presne špecifikovať obsah požadovanej služby. Na základe objednávky následne zhotoviteľ vypracuje cenovú ponuku služby/diela, ktorú zašle na odsúhlasenie objednávateľovi. V tomto prípade vzniká zmluva medzi hotoviteľom a objednávateľom doručením odsúhlasenia cenovej ponuky služby/diela zo strany objednávateľa zhotoviteľovi, pričom týmto nie je dotknutá platnosť čl. III bodov 3 a 4 týchto VOP.

3.Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi pri realizácií služby/diela súčinnosť nevyhnutnú k riadnej realizácii služby/diela, najmä doplnením špecifikácie služby/diela, uvedením textácie alebo spresnením grafických požiadaviek, pokiaľ bude k tomu zhotoviteľom vyzvaný.

4.Lehota na poskytnutie služby/diela sa predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol na službe/diele pracovať pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku.

5.Zhotoviteľ má nárok na úhradu všetkých nákladov, ktoré mu vzniknú z dôvodu včasného neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku.

6.Grafické požiadavky, textácie a iné požiadavky, ktoré objednávateľ požaduje zapracovať do služby/diela podľa bodov 1 až 3 tohto článku je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi v elektronickej podobe, a to na CD, DVD, Flash Disku, poslať pomocou E-mailu alebo FTP a vo formátoch, ktoré je schopný zhotoviteľ spracovať, pričom tieto formáty budú objednávateľovi dopredu oznámené.

7.Objednávateľ ma nárok na poskytnutie služby/diela za dohodnutých podmienok.

8.Poskytnutím služby/diela vzniká objednávateľovi právo na užívanie služby/diela a na administráciu služby/diela, to znamená úpravu textácie a grafických prvkov v užívateľskej časti systému sprístupnenej za týmto účelom zo strany zhotoviteľa. Objednávateľ sa však nestáva vlastníkom systému, pričom berie na vedomie, že autorské práva k nemu patria zhotoviteľovi alebo tretej osobe, ktorá udelila zhotoviteľovi súhlas na ich použite a tieto sú nedotknuteľné. Objednávateľ taktiež nemá nárok na sprístupnenie a úpravu zdrojového kódu alebo na oboznámenie sa s know how, ktorými je systém vytvorený. Objednávateľovi sa výslovne zakazuje vykonávať činnosti smerujúce k oboznámeniu sa so zdrojovým kódom systému, jeho následná úprava alebo využívanie pre svoje účely alebo účely tretej osoby.

9.Objednávateľovi sa výslovne zakazuje poskytnúť prístup k užívateľskej časti systému tretím osobám.

10.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať tvorbu služby/diela v časoch dohodnutých so zhotoviteľom.

5. Práva a povinnosti zhotoviteľa

1.Zhotoviteľ má nárok na všetkých poskytnutých službách/dielach umiestniť svoje obchodné meno, prípadne iné označenie, ktoré má právo používať a odkaz na svoju internetovú stránku http://lrmedia.sk.

2.Zhotoviteľ je oprávnený tie isté služby/diela poskytovať viacerým objednávateľom, pokiaľ nie je v zmluve/ objednávke dohodnuté inak.

3.Zhotoviteľ je oprávnený kontrolovať či zo strany objednávateľa nedochádza k činnostiam vedúcim k odhaleniu, úprave alebo sprístupneniu zdrojového kódu systému alebo know how, a to i po prevzatí služby. V prípade, ak zhozoviteľ zistí, že objednávateľ vykonáva činnosti podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený pozastaviť poskytovanie služby/diela, čím nie je dotknutý jeho nárok na odmenu.

4.Zhotoviteľje povinný poskytovať službu/dielo samostatne a s odbornou starostlivosťou.

5.Zhotoviteľ je povinný pri poskytovaní služby/diela rešpektovať pokyny objednávateľa, pokiaľ tieto nepovažuje pri využití odbornej starostlivosti za nevhodné. V prípade nevhodných pokynov zo strany objednávateľa, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov. Pokiaľ objednávateľ trvá na svojich pokynoch i po upozornení zo strany zhotoviteľa, nezodpovedá zhotoviteľ za správnosť a funkčnosť poskytnutej služby/diela.

6.V prípade zrušenia objednávky služby/diela zo strany objednávateľa, môže zhozoviteľ žiadať od záujemcu úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou objednávky až do momentu jej zrušenia.

6. Platobné podmienky

1.Zhotoviteľ má nárok na odmenu za riadne a včas prevzatú službu/dielo podľa odsúhlasenej objednávky / zmluvy.

2.Odmena zhotoviteľa je splatná v lehote 7 dní od prevzatia služby/diela na základe vystavenej faktúry zo strany zhozoviteľa. V prípade služby/diela, ktorá má trváci alebo opakujúci sa charakter, je odmena zhotoviteľa  splatná mesačne pozadu.

3.V prípade, ak objednávateľ počas poskytovania služby/diela požaduje od zhotoviteľa zmenu alebo doplnenie služby/diela, vzniká zhotoviteľovi nárok na zvýšenie odmeny za dodatočne požadované úpravy služby/diela.

4.Zhotoviteľ má nárok na zloženie zálohy pred realizáciou služby/diela vo výške 50 % z odmeny podľa objednávky/zmluvy na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ zašle objednávateľovi.

5.Odmena a záloha sa považujú za uhradené momentom pripísania platby na účet zhotoviteľa.

6.Pokiaľ zhotoviteľ vyžaduje od objednávateľa zloženie zálohy podľa bodu 4 tohto článku, začína lehota na poskytnutie služby plynúť dňom nasledujúcim po uhradení zálohy.

7.V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z odmeny za každý aj začatý deň omeškania, a to až do úplnej úhrady odmeny. Uhradením zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody v plnom rozsahu spočívajúcu najmä v dodatočných nákladoch zo strany objednávateľa.

8.V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny pri službe, ktorá má opakujúci sa alebo trvalý charakter, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť poskytovanie služby. Prerušenie poskytovania služby zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, nie je dotknutá povinnosť objednávateľa dodržiavať tieto VOP, najmä hradiť zhotoviteľovi odmenu.

7. Prevzatie služby/diela a prechod vlastníckeho práva

1.Vlastníkom služby/diela je objednávateľ, ktorý znáša nebezpečenstvo vzniku škody na prevzatej službe/diela. Vlastníctvo k službe/diele spoločne s nebezpečenstvom vzniku škody prechádza na objednávateľa prevzatím služby objednávateľovom od zhotoviteľa.V prípade potreby vykonania skúšky funkčnosti služby/diela, sa skúška funkčnosti služby/diela vykonáva pri prevzatí služby/diela.

2.V prípade služby/diela, ktorá má opakovací alebo trváci charakter prechádza vlastníctvo k službe/diele a nebezpečenstvo vzniku škody na službe na objednávateľa momentom prvotného prevzatia služby/diela.

3.Za prevzatie služby/diela sa na účely týchto VOP považuje prevzatie služby/diela v podobe hmotného výsledku, prípadne v elektronickej podobe, a to na CD, DVD, Flash Disku, poslať pomocou E-mailu alebo FTP. Za prevzatie služby sa taktiež považuje sprístupnenie alebo spustenie služby/diela v rámci siete internet na internetovej stránke uvedenej v objednávke/zmluve.

4.Prevzatím služby/diela objednávateľ potvrdzuje, že služba je poskytnutá v súlade s jeho objednávkou, prípadne požiadavkami dodatočne špecifikovanými v súlade s týmito VOP.

5.Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah služby/diela ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií v nej obsiahnutých.

6.Po prevzatí služby/diela zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté alebo spôsobené stratou alebo poškodením dát uložených prostredníctvom služby/diela.

7.Objednávateľ je povinný preukázať zhotoviteľovi autorské práva alebo súhlas autora s použitím obrázkov, textácii, videí a iných podkladov, ktoré požaduje zapracovať pri poskytnutí služby/diela zo strany zhotoviteľa alebo ktoré za týmto účelom zhotoviteľovi dodá. Zhotoviteľ použitím materiálov podľa predchádzajúcej vety pri realizácii služby/diela nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv tretích osôb ani za škodu takto vzniknutú.

8.Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie služby/diela systém, ktorého je vlastníkom alebo ku ktorému má autorské práva alebo systém, ktorý je oprávnený používať na základe licencie udelenej zo strany oprávnenej osoby a za podmienok uvedených v licencii.

9.Prevzatím služby/diela nevzniká objednávateľovi nárok na poskytnutie zdrojového kódu zo strany objednávateľa. Prevzatím služby/diela neprechádzajú autorské práva k zdrojovému kódu alebo k know how použitému pri poskytnutí služby/diela na objednávateľa. Autorské práva k zdrojovému kódu a know how použitému pri poskytnutí služby/diela nie sú prechodom vlastníckeho práva k službe na objednávateľa nedotknuté.

10.Zhotoviteľ považuje všetky údaje, s ktorými sa objednávateľ oboznámil v súvislosti s poskytnutím služby/diela za dôverné. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch vo vzťahu k tretím osobám, a to aj po ukončení zmluvy, inak zodpovedá zhoztoviteľovi za škodu v plnom rozsahu.

8. Podmienky reklamácie Služby a zodpovednosť

1.Objednávateľ má nárok na odstránenie vady prevzatej služby u zhotoviteľa.

2.Objednávateľ je povinný uplatniť si nárok na odstránenie vady prevzatej služby /diela písomne u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení, najneskôr však v lehote do 5 dní po prevzatí služby/diela.

3.Zhotoviteľ je povinný písomne vyhodnotiť oprávnenosť nároku objednávateľa na odstránenie vady prevzatej služby/diela v lehote 10 dní od doručenia objednávateľovej požiadavky na odstránenie vady.

4.V prípade, ak zhotoviteľ vyhodnotí objednávateľov nárok na odstránenie vady poskytnutej služby/diela ako oprávnený, je povinný vadu prevzatej služby/diela odstrániť v lehote 30 dní od vyhodnotenia oprávnenosti vady prevzatej služby/diela podľa bodu 3 tohto články.

5.Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť lehotu na odstránenie vady o ďalších 30 dní na základe oznámenia zaslaného objednávateľovi počas základnej lehoty podľa bodu 4 tohto článku v prípade, ak sa jedná o vadu, ktorej odstránenie je obzvlášť náročné alebo si vyžaduje súčinnosť tretích osôb.

6.Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi  súčinnosť potrebnú na odstránenie oprávnenej vady na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Lehota na odstránenie oprávnenej vady sa predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ  čaká na poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

7.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady na prevzatej službe/diele, ktoré:

1.vznikli z dôvodu nevhodnosti pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený,

2.vznikli z dôvodu nevhodnosti alebo nekompatibility obrázkov, videí, textácii a iných podkladov, ktoré odovzdal objednávateľ zhotoviteľovi za účelom ich použitia pri vykonaní služby/diela,

3.vznikli z dôvodu nevhodnosti alebo nekompatibility obrázkov, videí, textácii a iných podkladov, ktorých použitie požadoval objednávateľ od zhotoviteľa pri vykonaní služby/diela,

4.vzniknú z dôvodu poškodenia alebo straty dát vložených do služby/diela po jej prevzatí objednávateľom,

5.vzniknú neodborným zásahom do prevzatej služby/diela zo strany objednávateľa alebo tretej osoby.

6.spočívajú v nekompatibilite hardvérového, softvérového a iného technického vybavenia objednávateľa so službou/dielom, pokiaľ bol zo strany zhotoviteľa oboznámený s hardvérovými, softvérovými a inými požiadavkami pre správne fungovanie služby/diela.

8.Akékoľvek požiadavky objednávateľa spočívajúce v zmene, úprave alebo aktualizácii prevzatej služby/diela, ktoré neboli zo strany objednávateľa uvedené v objednávke alebo pred prevzatím služby/diela sa budú považovať za novú objednávku zo strany objednávateľa.

9.Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi porušením jeho povinností vyplývajúcich mu z týchto VOP.

10.Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne zhotoviteľ porušením jeho povinností vyplývajúcich mu z týchto VOP.

11.Zhotoviteľova zodpovednosť za škodu je obmedzená len na ním zavinenú skutočnú škodu, a to do výšky odmeny uhradenej zo strany objednávateľa zhotoviteľovi. Ušlý zisk objednávateľa je z náhrady škody vylúčený.

9. Zánik zmluvy

1.Zmluva zaniká:

1.vzájomnou dohodou zhotoviteľa a objednávateľa,

2.výpoveďou zo strany objednávateľa alebo zhotoviteľa v prípade opakujúcej sa alebo trvácej služby/diela,

3.odstúpením zo strany objednávateľa alebo zhotoviteľa,

4.splnením podmienok v prípade jednorázovo poskytovanej služby/diela,

5.zánikom zhotoviteľa bez právneho nástupcu,

6.zánikom alebo smrťou objednávateľa.

2.Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení vypovedať zmluvu v prípade opakujúcej sa alebo trvácej služby/diela v jednomesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

3.Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

1.od neho objednávateľ požaduje poskytnutie služby/diela, ktorá svojim obsahom, úrovňou zobrazenia, grafickým spracovaním alebo účelom:

a/je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, právom EU, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo v rozpore s dobrými mravmi,

b/poškodzuje dobré meno zhotoviteľa alebo tretej osoby,

c/propaguje potláčanie základných práv a ľudských slobôd,

d/podnecuje neznášanlivosť na základe príslušnosti k národu, národnosti, etnickej skupine, rase, náboženstvu alebo cirkvi, politickú a etnickú neznášanlivosť a neznášanlivosť na základe pohlavia alebo orientácie,

e/propaguje požívanie psychotropných látok, omamných látok, jedov a prekurzorov, ktorých požívanie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

2.je objednávateľ v omeškaní s úhradou odmeny viac ako 30 dní,

3.je objednávateľ v omeškaní s úhradou zálohy viac ako 10 dní,

4.Objednávateľ porušuje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy i napriek písomnej výzve zhotoviteľa s primeranou lehotou na odstránenie nedostatkov,

5.Objednávateľ porušuje zákaz vyplývajúci mu z čl. IV. bodov 8 a 9 týchto VOP, a to aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy.

4.Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ napriek písomnej výzve a poskytnutí primeranej lehoty:

1neposkytne objednávateľovi službu/diela po jej akceptácii v dohodnutej lehote,

2neodstráni oprávnene uplatnenú vadu prevzatej služby/diela.

5.Ukončenie zmluvy nemá vplyv na existenciu práv a povinností, ktoré objednávateľovi a zhotoviteľovi vznikli počas jej platnosti a ku dňu ukončenia neboli vysporiadané.

10. Záverečné ustanovenia

1.Zhotoviteľ je povinný zverejniť nové znenie VOP minimálne 7 dní pred ich platnosťou na svojej internetovej stránke www.lrmedia.sk.

2.Tieto VOP budú počas celej doby ich platnosti zverejnené na internetovej stránke zhotoviteľa www.lrmedia.sk.

3.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2017.